1 . Selofan (Shibuya 05/02/17)

1 . Selofan (Shibuya 05/02/17)

2 . Group A (Shibuya 05/02/17)

2 . Group A    (Shibuya 05/02/17)

3 . Good Dek & Steph Pockets/DJ Tama 05/03/2017

3 . Good Dek & Steph Pockets/DJ Tama   05/03/2017

Good Dek

Good Dek

Steph Pockets / DJ Tama

Steph Pockets / DJ Tama